0525 651557

Identiteit

Onze school is een open christelijke Daltonschool. Kinderen moeten weten wat voor invloed het christendom heeft op onze westerse wereld. Het leven van Jezus is voor ons een belangrijke inspiratiebron en een voorbeeld voor ons denken en handelen. Naast de verhalen van Jezus zijn de andere verhalen uit de Bijbel en eigentijdse verhalen wegwijzers en richtinggevend in deze tijd.

De christelijke grondslag impliceert verder dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit het geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar.

Wat houdt dat concreet in als je naar de schoolpraktijk kijkt? Er wordt gebeden op school, we staan regelmatig met de kinderen via eigentijdse gebedjes even stil bij onszelf, de medemens en de wereld om ons heen.
De sfeer op school is heel belangrijk, de sfeer wordt gekenmerkt door optimisme, vrolijkheid, sociaal gevoel, respect voor elkaar, eerlijkheid, elkaar vergeven, altijd een nieuwe kans krijgen, eerbied voor al wat leeft, interesse in de medemens die anders denkt en leeft, ontmoeting met mensen van alle gezindten. Er zijn ieder schooljaar een aantal projecten en vieringen met kinderen. De vieringen vinden op school plaats of in de kerk. We vinden het belangrijk om samen te vieren. Dat houdt ook in samen met vaders, moeders, opa’s oma’s etc. We maken dan ook bewust de keus om buiten de schooltijden vieringen te organiseren. Dit wordt ruim van tevoren aangekondigd of is terug te vinden in onze jaarkalender. Er wordt met regelmaat iets gedaan voor het goede doel. Er wordt kinderen kennis bijgebracht over de belangrijkste zaken van het katholicisme en andere belangrijke wereldgodsdiensten. Er wordt ieder schooljaar met de nieuwste projecten van de methode “Trefwoord” gewerkt, een methode van deze tijd. De ouders die voor onze school gekozen hebben voelen zich thuis bij onze Daltonschool Jeanne d’Arc.

Katholiek onderwijs komt op vier gebieden in het bijzonder tot uiting. Die gebieden weerspiegelen in de context van de leer- en leefgemeenschap die een school is, de fundamentele handelingen van de geloofsgemeenschap.

Gemeenschapsvorming komt intentioneel tot uiting in de missie van onze school van het schoolbestuur in onderwijskundige en pedagogische plannen. Ze liggen ten grondslag aan concrete programmering; de inrichting van de tijd en ruimte en de omgang met elkaar.

Vieren biedt in het verband van een school aan de betrokkenen de mogelijkheid de band met God te beleven en tot uitdrukking te brengen. Momenten van gebed en bezinning, bijvoorbeeld bij gelegenheid van de grote christelijke feesten of bij gebeurtenissen die op een school belangrijk zijn, kunnen bezieling geven en de band versterken met God en met elkaar.

De kerst en paasviering vieren we samen. Dit kan bijvoorbeeld het ene jaar op school en het andere jaar in de kerk zijn. De periodes ter voorbereiding op Kerst (advent) en Pasen (vastenperiode) hebben een belangrijke plaats binnen
ons onderwijs. Aan het begin van het jaar houden we een openingsviering, waarbij we stil staan dat wij dit jaar samen zijn gestart. Verjaardagen van kinderen en leerkrachten worden ‘gevierd’ in de groep. Aan het eind van het jaar vieren wij gezamenlijk de afsluiting van het schooljaar. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar vieren we het nieuwe jaar.

We houden minimaal 1x per jaar een viering in de kerk. We streven ernaar om deze viering door de kinderen in samenspraak met de pastor inhoud te geven. We vinden dat de kerk een belangrijke plaats heeft binnen onze samenleving.

Dienen brengt de identiteit van de school daadwerkelijk tot expressie, zowel binnen de school als in contacten buiten de school. Het geeft leerlingen de gelegenheid oog te krijgen voor de noden en de zorgen van mensen in hun omgeving of elders in onze wereld. Het kan hen ertoe aanzetten een houding van dienstbaarheid ten opzichte van de kansarmen een plaats te geven in hun leven. Het brengt hen in contact met mensen die zij wellicht anders niet zouden ontmoeten. Contacten met instanties in de zorgsector kunnen de impact van activiteiten op dit terrein te dienen vergroten.

Leren wordt vaak door middel van het vak levensbeschouwing aangeboden. Daarnaast bieden materiaalkeuze, behandeling en opdrachten in andere vakken mogelijkheden tot ongeforceerde aansluiting bij geloof en levensbeschouwing.

Wij maken gebruik van de methode “Trefwoord”. Naast het gebruik van deze methode kunnen bepaalde gesprekken “ontstaan”. De christelijke katholieke identiteit is een houding en geen kwestie van een half uurtje per dag. We zien de bijbel als inspiratiebron. We schenken wel aandacht aan de verhalen uit de bijbel, maar de kinderen hoeven de concrete verhalen niet uit hun hoofd te kennen. Het gaat ons om de zingeving en de discussie. Het geloof is een persoonlijk iets wat je niet kunt opdringen. We gunnen ieder kind een eigen ontdekkingsreis naar de religie. We verwachten dat ouders hier achter staan en deelnemen aan de activiteiten die de school organiseert.