Inspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad
  • Leerlingenraad

De activiteitencommissie is betrokken bij de organisatie van feesten en vieringen. De Medezeggenschapsraad is het orgaan wat kritisch meekijkt als het gaat over het financieel en onderwijskundig beleid van de school. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8 die hun groep vertegenwoordigen. De leerlingenraad mag meedenken en meepraten over het reilen en zeilen op de school.

Oudercontact

Om kinderen goed te kunnen begeleiden, is een goed contact met ouders van groot belang. Ouders zijn de primaire opvoeders en kunnen de school informatie geven over de ontwikkelingen die zij bij hun kind waarnemen. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de voor de groei en ontwikkeling van het kind. Door goede communicatie tussen de ouder en de leerkracht, kunnen de leeromstandigheden voor het kind optimaal worden gemaakt. Ouderbetrokkenheid draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de mate waarin het kind leert.

Wij streven naar een open en betrokken relatie met ouders, waarbij goede communicatie van essentieel belang is.

Voor schriftelijke communicatie wordt op de Jeanne d’Arc gebruik gemaakt van het ouder communicatiesysteem genaamd Parro. Dit is een app en website waar door school berichten, foto’s, nieuwsbrieven, activiteiten, gespreksmomenten, etc., gedeeld worden.

Op de groepspagina ‘Algemeen’ wordt praktische en inhoudelijke informatie gedeeld die voor iedereen belangrijk is. Deze informatie zal veelal gebundeld worden in de maandbrief. Op de groepspagina van de eigen groep deelt de leerkracht informatie over het reilen en zeilen in de groep. Het betreft naast praktische/ organisatorische informatie, ook over de leerstofinhoud: welke doelen worden aangeboden en op welke manier wordt dit gedaan. De foto’s die verstuurd worden, geven een kijkje in de groep.

Naast Parro ontvangen ouders een login voor het ouderportaal wat bij ons administratiesysteem Parnassys hoort. Via het ouderportaal kunnen ouders de bij school bekende NAW gegevens aanpassen en vanaf groep 3 de cognitieve resultaten van de leerling inzien.

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 44,50 Daarvan bekostigen we:

  • Eindfeest, Pasen.
  • Kerst
  • Schoolkamp
  • Schoolreis
  • Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: De ouderbijdrage bestaat uit twee delen:
-activiteiten (€ 22,25)
-schoolreis/ kamp* (€ 22,25)
*Voor het schoolkamp van groep 7/8 wordt een extra bijdrage gevraagd van €43,00.

Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig. Wanneer ouders niet willen of niet kunnen betalen, mogen kinderen nog steeds aan alle activiteiten deelnemen.

Medezeggenschapsraad


De MR heeft inspraak bij het bestuur van de school. De raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Bij veel beslissingen van het schoolbestuur heeft de MR adviesrecht en bij belangrijke zaken instemmingsrecht. Ouders en leerkrachten kunnen met hun wensen, opmerkingen etc. terecht bij de MR. De leden van de MR vergaderen regelmatig en zijn indien nodig vertegenwoordigd bij vergaderingen van de oudervereniging. Zo houdt men voeling met wat er bij de ouders leeft.
Alle medezeggenschapsraden van de scholen die onder ons bestuur vallen hebben samen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR voert namens alle medezeggenschapsraden het meeste overleg met het bestuur van de overkoepelende stichting SKO. Onze MR is in de GMR vertegenwoordigd met een stemgerechtigde.

De MR bestaat uit;

Oudergeleding: Lucinda van Egteren en Inge de Wit (voorzitter)

Teamgeleding: Josje Berends en Agnes Hoffer (secretaris)